OLI PERUKKI
OLI PERUKKI

Cast & Crew

Oli Perukki

மாற்றுத்திறனாளிகள் வாழ்வு என்பது சிறப்பு தேவைகளுக்கானது, அவர்களுக்கான மொழி என்பது புரிதல் கடினம் ஆனால் அவர்களுக்கு இடையிலான புரிதல் என்பது அபாரமானது, அவர்களின் வாழ்வை அவர்களின் மொழியோடு பேசும் குறும்படம்.

Director - PAVITHRAN

Let's Stay Connected