UYIRALAPEDAI
UYIRALAPEDAI

Cast & Crew

Uyiralapedai

மனிதருக்குள் ஆயிரம் எண்ணங்கள் அவை என்ன நிலையில் நகரம் என்பதை யாராலும் கணிக்க முடியாது, அவரவர் நிலை சார்ந்து, பதவி,பொறுப்பு, சாணக்கியம்,துரோகம் என்று அது படி நிலை கொள்ளும் அப்படி ஒரு கதை இது. 

Director - Logesh Raguraman


"ஞாயிறு போற்றுதூஉம் , ஞாயிறு போற்றுதூஉம்" "ஏரின் உழாஅர் " Here vowels like "அ" in உழாஅர், "உ" in போற்றுதூஉம் has got added with actual consonants, so that the entire word can be well spelt adjusting the "maathraas". Same thing rhetorically dealt in the story , "an extra life will happen for a protagonist so that it can bring in certain changes in his life's order and the consequences will be revealed in the story" UYIR that comes as an EXTRA is the UYIRALAPEDAI. Plot: ------ The plot is driven with the three elements "NECESSITY, TEARS and REDEMPTION" of a protagonist. All these things, cause a new life to occur within himself. In virtual world, our protagonist is seamlessly getting chased by his image (his innerself). In Reality, he struggles a lot because of the deed that he going to get involved in. What happens in reality? and in virtual world? carries the main plot. Entire film was shot at various locations in and around Bangalore. We shot at locations such as 1. Carmelaram Railway Station 2. Manchenbelle Dam 3. Shivanasamudra Water falls for virtual world portions of the film.

Let's Stay Connected